Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 16:44

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Thuấn
Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện