Hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ tư, ngày 24-06-2015, 14:50

Ông Phạm Kiên Cường
Phó Chủ tịch HĐND huyện


Ông Trần Hồng Luyến
Chủ tịch HĐND Huyện khóa XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Hồng Xuân
Phó Chủ tịch HĐND huyện