Hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ tư, ngày 24-06-2015, 14:50

Ông Phạm Kiên Cường
Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Hồng Xuân
Phó Chủ tịch HĐND huyện