Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:44
1. Ông Phạm Ninh Thái, Chủ tịch UBND huyện
2. Ông Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện
3. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện
4. Ông Chu Quang Trung, Trưởng Công an huyện, Ủy viên
5. Bà Dương Ngọc Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên
6. Bà Hoàng Thị Chuyên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy viên
7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện
8. Bà Hoàng Thị Tiến, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy viên
9. Ông Phạm Anh Sơn, Giám đốc Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản
10. Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên
11. Bà Trần Thị Bình Phước, Trưởng phòng Dân tộc huyện, Ủy viên
12. Ông Trịnh Văn Thuật, Trưởng phòng Y tế huyện, Ủy viên
13. Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Ủy viên
14. Ông Đinh Khắc Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện