Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:44
1. Ông Phạm Ninh Thái, Chủ tịch UBND huyện
2. Ông Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện
3. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện
4. Ông Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện
5. Ông Chu Quang Trung, Trưởng Công an huyện, Ủy viên
6. Ông Đinh Khắc Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Ủy viên
7. Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, Ủy viên
8. Bà Dương Ngọc Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên
9. Bà Hoàng Thị Chuyên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy viên
10. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, Ủy viên
11. Ông Đỗ Xuân Hải, trưởng phòng Kinh tế hạ tần huyện, Ủy viên
12. Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên
13. Bà Trần Thị Bình Phước, Trưởng phòng Dân tộc huyện, Ủy viên
14. Ông Đỗ Chí Thanh, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Ủy viên
15. Ông Trịnh Văn Thuật, Trưởng phòng Y tế huyện, Ủy viên
16. Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Ủy viên