Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:44

1. Ông Triệu Hồng Quang,  Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Ông Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện
3. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện
4. Nguyễn Vân Hải, Trưởng Công an huyện, Ủy viên
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Ủy viên
6. Bà Dương Ngọc Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Ủy viên
7. Ông Trần Đình Nghi, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Ủy viên
8. Bà Hoàng Thị Chuyên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy viên
9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên
10. Bà Hoàng Thị Tiến, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy viên
11. Ông Phạm Anh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ủy viên
12. Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên
13. Bà Trần Thị Bình Phước, Trưởng phòng Dân tộc huyện, Ủy viên
14. Ông Trịnh Văn Thuật, Trưởng phòng Y tế huyện, Ủy viên
15. Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Ủy viên