Yên Sơn chú trọng kiểm tra giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thứ tư, ngày 25-11-2020, 11:13
Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm, đó là những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Yên Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng để huyện triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới và cho những năm tiếp theo.

Lãnh đạo huyện Yên Sơn nắm tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tứ Quận.

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy một số văn bản cụ thể như phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao vai trò tham mưu của các đơn vị cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Đặng Phi Trường, Phó thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện cho biết: Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong Đảng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát 1 cuộc đối thoại với 8 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã thực hiện giám sát 2 cuộc về xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm, việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đối với Đảng bộ xã Đội Bình và xã Đạo Viện. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị cũng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, chương trình kiểm tra, giám sát của một số đơn vị còn chung chung, chưa xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế của địa phương, đơn vị mình. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã nhắc nhở và đề nghị bổ sung, hoàn thiện chương trình kiểm tra, giảm sát đảm bảo sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đang thực hiện khảo sát, nắm tình hình để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng ủy cơ sở liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

Trước yêu cầu của thực tiễn và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra huyện Yên Sơn đang tiếp tục được thực hiện theo hướng chủ động, thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Mục tiêu của huyện là  lấy phòng ngừa, lấy xây là chính; không chỉ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên, đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước.

Theo TQĐT

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó các tập thể xác định nội dung đột phá để đăng ký thực hiện; mỗi cá nhân đăng ký việc làm theo sát với nhiệm vụ, thực tiễn... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.

Trang phục phụ nữ Cao Lan

Ở Tuyên Quang, người Cao Lan sinh sống nhiều nhất ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Trong quá trình giao thoa văn hóa người Cao Lan vẫn giữ được nét văn hóa bản sắc độc đáo riêng của dân tộc mình. Trong đó, phải kể đến trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan luôn được các bà, các mẹ giữ gìn qua bao thế hệ.