Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng
#Tên thủ tục
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
3Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh