Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
#Tên thủ tục
1Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
6Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu