Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Đăng ký hộ kinh doanh
#Tên thủ tục
1Đăng ký hộ kinh doanh
2Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh