Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Đấu thầu
#Tên thủ tục
1Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
2Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư
3Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư
4Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư
5Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư
6Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư
7Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư