Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
#Tên thủ tục
1Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
2Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ
3Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
4Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
5Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ
6Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học
7Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
8Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
9Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục trường tiểu học
10Thủ tục Giải thể trường tiểu học
11Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12Thủ tục Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
13Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
14Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
15Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
16Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
17Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
18Thủ tục Giải thể trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)
19Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
20Thủ tục Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
21Thủ tục Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
22Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
23Thủ tục Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
24Thủ tục Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
25Thủ tục Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở
26Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố khác
27Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
28Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ*BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
29Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
30Thủ tục Gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
31Thủ tục Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
32Thủ tục Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
33Thủ tục Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (có yếu tố nước ngoài)
34Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục (có yếu tố nước ngoài) đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 49 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (Cơ sở giáo dục mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông).
35Thủ tục Đình chỉ tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
36Thủ tục Chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
37Thủ tục Giải thể hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
38Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài