Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Đường bộ
#Tên thủ tục
1Thủ tục Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị
2Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường huyện, đường đô thị
3Thủ tục Thoả thuận biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện, đường đô thị