Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Hộ tịch
#Tên thủ tục
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch