Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
#Tên thủ tục
1Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”
2Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”