Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Trình tự thực hiện
a) Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng phải được khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
b) Đối với những sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng mà pháp luật chuyên ngành không quy định, thì việc khai báo thì thực hiện như sau:
- Người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng báo ngay cho người sử dụng lao động của cơ sở để xảy ra sự cố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố. Người sử dụng lao động có trách nhiệm báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra sự cố;
- Đối với sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động, địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cách thức thực hiện
trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. (Điện thoại 0207 3822 697 - Fax 0207 3822 372)
Địa chỉ: Số 14, phố Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Đối tượng thực hiện
Người sử dụng lao động, người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố.
Cơ quan thực hiện
- Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.
- Cơ quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Kết quả thực hiện
theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu quy định của pháp luật chuyên ngành.

Yêu cầu
Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
Căn cứ pháp lý
- Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Điều 26 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
- Quy định của pháp luật chuyên ngành.