Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Trẻ em
#Tên thủ tục
1Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
2Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em