Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
#Tên thủ tục
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
2Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
3Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
4Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
5Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
6Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
7Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
8Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại