Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ
#Tên thủ tục
1Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
2Thủ tục thành lập hội
3Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
4Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
5Thủ tục đổi tên hội
6Thủ tục hội tự giải thể
7Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
8Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
9Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
10Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ
11Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
12Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
13Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
14Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
15Thủ tục đổi tên quỹ
16Thủ tục quỹ tự giải thể
17Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe