Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Kiểm lâm
#Tên thủ tục
1Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm
2Thủ tục Xác nhận lâm sản trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT*BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản:
3Thủ tục Chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
4Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
5Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
6Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác