Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
#Tên thủ tục
1Thủ tục Kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh