Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Thú y
#Tên thủ tục
1Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
2Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
3Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong tỉnh