Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Môi trường
#Tên thủ tục
1Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
2Thủ tục Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
3Thủ tục Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
4Thủ tục Lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung cam kết bảo vệ môi trường