Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Tài nguyên nước
#Tên thủ tục
1Đăng ký khai thác nước dưới đất
2Lấy ý kiến UBND cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh