Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Thanh tra
#Tên thủ tục
1Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
2Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
3Thủ tục giải quyết tố cáo
4Thủ tục tiếp công dân
5Thủ tục xử lý đơn
6Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
7Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
8Thủ tục xác minh tài sản thu nhập
9Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
10Thủ tục thực hiện việc giải trình