Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Thư viện
#Tên thủ tục
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản