Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
#Tên thủ tục
1Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
2Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
3Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
4Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
5Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học