Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
#Tên thủ tục
1Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích
2Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
3Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em