Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Trình tự thực hiện
- Nhận thông báo của tổ chức lễ hội tín ngưỡng về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách ban tổ chức lễ hội.
- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch tổ chức, nếu hợp pháp thì tham mưu cho UBND có văn bản chấp thuận gửi cho Ban tổ chức lễ hội.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo của tổ chức lễ hội tín ngưỡng về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách Ban tổ chức lễ hội.
+ Thông báo của UBND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận (UBND cấp xã giám sát việc thực hiện nội dung văn bản đã tiếp nhận. Trong trường hợp do thiên tai, dịch bệnh hoặc an ninh, trật tự, việc tổ chức lễ hội có thể tác động xấu đến đời sống xã hội ở địa phương thì UBND cấp xã xem xét, quyết định và kịp thời thông báo lại bằng văn bản với Ban tổ chức lễ hội).
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.