Lĩnh vực: Tôn giáo
#Tên thủ tục
1Thủ tục Đăng ký Chương trình hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
2Thủ tục Đăng ký người vào tu
3Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
4Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
5Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình