Lĩnh vực: Đất đai
#Tên thủ tục
1Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
2Thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
3Thủ tục Giao đất làm nhà ở tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
4Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ko có tài sản, hoặc có tài sản nhưng chủ sở hữu tài sản không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu
5Thủ tục Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với đất
6Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
7Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất