Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Trình tự thực hiện
- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu.
- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ mời thầu.
+ Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.
+ Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.
+ Chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi.
+ Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trình người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu.

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 9: Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.

- Mẫu số 10: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.