Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Trình tự thực hiện
- Bộ phận chuyên môn thẩm định gửi báo cáo thẩm định kèm hồ sơ mời thầu đến Chủ tịch UBND xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt hồ sơ mời thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.
+ Quyết định đầu tư và các tài liệu ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, kế hoạch đấu thầu được duyệt, các chính sách của Nhà nước về Thuế, tiền lương, ưu đãi.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn (dịch vụ tư vấn).
+ Gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hóa được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, môi trường và các yêu cầu cần thiết khác.
+ Gói thầu xây lắp bao gồm: hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm bản tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác.
+ Yêu cầu về mặt tài chính: gồm chi phí thực hiện gói thầu, giá chào, biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng.
+ Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Phê duyệt.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.