Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu

Trình tự thực hiện
Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu vượt qua sơ tuyển.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ mời thầu:
+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
+ Bản dữ liệu đấu thầu.
+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.
+ Biểu mẫu dự thầu.
+ Điều kiện chung của hợp đồng.
+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
+ Mẫu hợp đồng.
Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:
+ Phạm vi cung cấp.
+ Tiến độ cung cấp.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:
+ Giới thiệu dự án và gói thầu.
+ Bảng tiên lượng.
+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+ Các bản vẽ.
Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:
+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.
+ Mẫu đề xuất tài chính.
+ Điều khoản tham chiếu.
- Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (bộ).
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Phát hành hồ sơ mời thầu..
Lệ phí

Mức giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do Chủ đầu tư quyết định tối đa là 1.000.000đ đối với đấu thầu trong nước.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.