Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Trình tự thực hiện
- Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
- Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo kết quả đấu thầu.
+ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
+ Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.
+ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
+ Tài liệu liên quan gồm: bản chụp đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập.
+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu.
+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu.
+ Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu và tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.
+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quy trình thực hiện nhà thầu theo quy định.
+ Biên bản thương thảo hợp đồng.
+ Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Phê duyệt.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.