Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu

Trình tự thực hiện
- Chủ đầu tư gửi thông tin cho báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
- Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông tin miễn phí.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã; thông qua hệ thống bưu chính; qua Internet.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Kế hoạch đấu thầu.
+ Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển.
+ Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi.
+ Danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu.
+ Kết quả lựa chọn nhà thầu.
+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
+ Văn bản quy phạm về đấu thầu hiện hành.
+ Phiếu đăng ký theo mẫu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

- Mẫu 1: Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu.

- Mẫu 2: Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyể.n

- Mẫu 3: Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT).

- Mẫu 4: Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu.

- Mẫu 5: Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà thầu.

- Mẫu 6: Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Mẫu 7: Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.