Thủ tục Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Trình tự thực hiện
- UBND cấp xã chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
- Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông tin miễn phí.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã; thông qua hệ thống bưu chính; qua Internet.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu (tên địa chỉ nhà thầu vi phạm).
+ Quyết định xử lý vi phạm.
+ Dự án ghi theo quyết định đầu tư.
+ Gói thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu .
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Mẫu 8: Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.