Lĩnh vực: Tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
#Tên thủ tục
1Thủ tục Thành lập Tổ hợp tác
2Thủ tục Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác
3Thủ tục Chấm dứt Tổ hợp tác