Lĩnh vực: Xây dựng
#Tên thủ tục
1Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý
2Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình
3Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
4Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng
5Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm