Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
#Tên thủ tục
1Thủ tục đăng ký khai sinh
2Thủ tục đăng ký kết hôn
3Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
4Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
5Thủ tục đăng ký khai tử
6Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
7Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
8Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
10Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
12Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
13Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
14Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
15Thủ tục đăng ký giám hộ
16Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
17Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
18Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
19Thủ tục đăng ký lại khai sinh
20Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
21Thủ tục đăng ký lại kết hôn
22Thủ tục đăng ký lại khai tử