Bài cuối: Từ kinh nghiệm đến quyết tâm thực hiện nghị quyết

Thứ tư, ngày 09-05-2018, 16:12
- Trên cơ sở những kết quả bước đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Tuyên Quang bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với tinh thần chủ động, thể hiện quyết tâm cao bằng việc làm cụ thể, nghiêm túc.

>> Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị: Nhìn từ việc kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở

Bài 1: Hiệu quả của mô hình kiêm nhiệm
Bài 2: Tháo gỡ bất cập trong kiêm nhiệm chức danh

Chỉ đạo thống nhất, đồng bộ

Tháng 2-2018, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch 168-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.


Một số đảng viên xã Khuôn Hà (Lâm Bình) gương mẫu hiến gần 3.700m2 đất để xây dựng trường Mầm non xã. Trong ảnh: Trường Mầm non xã đang trong quá trình hoàn thiện. 

Ngay trong năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; quyết định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức ở cấp mình và của các tổ chức trực thuộc; thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch cũng xác định một số nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2019 là giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc như các chi cục, trung tâm, phòng…; rà soát, bổ sung, hoàn thiện đề án về tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức để khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Đối với các cấp chính quyền, rà soát, hoàn thiện thể chế theo hướng làm rõ tổ chức bộ máy chính quyền ở các khu vực khác nhau, quy định khung các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND tỉnh, huyện; chủ động sắp xếp cụ thể cho từng địa phương, từng bước kiện toàn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo đúng tiêu chuẩn quy định; hoàn thiện các quy định, chế độ, chính sách đối với bộ máy và cán bộ cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đối với hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng, yêu cầu đặt ra là hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, tăng cường sự phối hợp trong hệ thống, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời với đó là nhiệm vụ tinh giản, hợp lý hóa tổ chức bộ máy từng cơ quan, tổ chức; hoàn thiện các chế độ về quản lý, sử dụng kinh phí; quy định chặt chẽ việc thành lập, hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ kinh phí, tuân thủ pháp luật...

Nêu cao quyết tâm 

Ngay sau khi có Kế hoạch 168 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, các cấp ủy đảng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo lộ trình. Hiện tỉnh đang tiến hành xây dựng Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các cơ quan khối Đảng đang tiến hành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp kiện toàn tinh giản đầu mối trong các cơ quan.


Một số công chức xã An Tường (TP Tuyên Quang) hiện đang được bố trí kiêm nhiệm 
từ 2 chức danh trở lên,

Đối với cấp huyện, đến thời điểm hiện nay đã có 9/9 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch 168 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 18-NQ/TW ; 4/7 huyện, thành phố đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 3/7 huyện ủy, thành ủy bố trí chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Các huyện, thành phố đang tiến hành xây dựng đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND.

Hiện nay, các xã đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch 168 của BCH Đảng bộ tỉnh, trong đó có 69 xã đã hoàn thành kế hoạch. Các xã cũng đã tiến hành rà soát, xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Qua rà soát, toàn tỉnh có 123 thôn và 82 tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình. Các xã cũng đã triển khai, rà soát, bố trí tăng cường kiêm nhiệm công việc, khoán quỹ phụ cấp để giảm số người hoạt động không chuyên trách, xây dựng kế hoạch thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên.

Tại huyện Hàm Yên, các bước triển khai thực hiện Kế hoạch số 168 của BCH Đảng bộ tỉnh theo đúng lộ trình, với quyết tâm cao. Ông Bàn Xuân Thủy,  Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, huyện đã thực hiện xong việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và đang hoàn thiện việc bố trí chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Tính đến tháng 4-2018, huyện đã giảm 5 người là phó các ban đảng; bố trí 31 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 2 chức danh. Số biên chế giảm từ khi thực hiện Nghị quyết số 18 là 99 người. Năm học 2017 - 2018, huyện sắp xếp giảm 8 điểm trường mầm non và 8 điểm trường tiểu học. Dự kiến có 17/63 trường thực hiện việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học. Huyện đã có phương án khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên. Qua khảo sát sơ bộ, huyện sẽ sáp nhập 5 xã thành 2 xã; sáp nhập 182 thôn, tổ dân phố thành 76 thôn. Toàn huyện hiện có 321 thôn, sau khi sáp nhập còn 214 thôn, giảm 107 thôn. Huyện quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. 

Theo ông Bàn Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, những khó khăn mà huyện đang gặp phải là việc sáp nhập thôn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã do những điều kiện về địa hình, giao thông đi lại hiểm trở, khó khăn chi phối. Ngoài ra, việc giảm cấp phó đối với MTTQ và các đoàn thể huyện khó thực hiện do quy định của ngành dọc cấp trên về số lượng cấp phó (từ 2 đến 3 phó chủ tịch). Trên thực tế, đối với cấp huyện chỉ cần một biên chế cấp phó là phù hợp. Tuy nhiên, đến nay huyện đã có lộ trình, xác định thời gian, giải pháp cụ thể đối với những việc chưa thực hiện. Trong đó, phương châm là làm đến đâu, chắc đến đó theo đúng với tinh thần của Nghị quyết, đồng thời đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Những việc khó, huyện vừa làm vừa xin ý kiến cấp trên để tháo gỡ.

Thành phố Tuyên Quang là địa phương đầu tiên trong tỉnh bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào năm 2016. Ở cấp xã, phường đã bố trí chức danh bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND, UBND tại nhiều xã, phường. Đối với các xã, phường, thành phố đã bố trí 134/205 cán bộ, công chức kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách. Ở thôn, tổ dân phố có 1.226 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm và có 237/297 bí thư chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố kiêm trưởng thôn, chiếm 79,8%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thành phố cũng như nhiều nơi khác cũng gặp phải những vướng mắc.

 Bà Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang cho biết, thành phố đang rà soát sơ bộ để sáp nhập các thôn, xóm, tổ dân phố, nhưng sẽ gặp khó khăn vì qua rà soát, nhiều tổ dân phố nếu sáp nhập cũng không đủ quy mô về hộ gia đình để sáp nhập theo quy định. Bên cạnh đó, việc bố trí sắp xếp cán bộ khi hợp nhất Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cũng đang gặp khó khăn, chưa thể thực hiện được ngay mà phải từng bước. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu với cấp ủy quyết tâm triển khai Nghị quyết với phương châm khó đến đâu gỡ đến đó, việc gì dễ làm trước, quyết tâm không bàn lùi.

Nghị quyết số 18-NQ/TW là bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế. Việc thực hiện nghị quyết nếu đảm bảo được mục tiêu vừa tinh gọn nhưng cũng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần to lớn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Theo TQĐT

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.

200 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam xã Phú Lâm được nhận quà của Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup

Ngày 19/1/2019, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup, Giáo hội phật giáo tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Yên Sơn tổ chức trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Lâm. Đến dự có đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh, đại diện quỹ thiện tâm, tập đoàn Vingroup, Hội Phật giáo tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận huyện Yên Sơn, cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn xã Phú Lâm

Bí thư đoàn xã Thái Bình

Bí thư Đoàn xã Thái Bình, Trương Ngọc Đức không chỉ là một Bí thư đoàn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn là người “rất khéo” làm công tác dân vận để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Để có được điều này, anh đã không quản nắng mưa, sớm tối, nhiệt tình trong công tác dân vận. Mọi công việc ở trên địa bàn xã anh đều có mặt chung sức góp sức để các phong trào trên địa bàn ngày càng phát triển.