Học Bác, công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực

Thứ hai, ngày 16-04-2018, 15:04
Ngày 12-4-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

 

Trong 8 nhiệm vụ được chỉ đạo tại Chỉ thị, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra là các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh kế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 100% tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc đăng ký “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị phải tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bê tông hóa 100 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 275 km kênh mương nội đồng; xây dựng 159 nhà văn hóa thôn bản.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng môi trường đầu đư kinh doanh thông thoáng, minh bạch đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các gương người tốt, việc tốt để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, làm theo tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, phấn đấu xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 


 
Theo TQĐT

Yên Sơn tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019.

Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc; Ngày 12/4, tại trường Trung học cơ sở xã Kim Quan, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Yên Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Kim Quan. Cùng 350 thầy cô giáo và các em học sinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.