Tuyên Quang: Tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ cán bộ nữ

Thứ bẩy, ngày 16-06-2018, 16:25
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Tuyên Quang được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ cán bộ nữ. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh đã được tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực, sở trường, trực tiếp tham gia các hoạt động, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị gắn với xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Xã Thái Hòa là một trong những xã có tỷ lệ cán bộ, công chức nữ chiếm cao nhất ở huyện Hàm Yên. Những năm trước, xã chỉ có một vài cán bộ, công chức nữ nhưng đến nay, tỷ lệ nữ chiếm gần 50% tổng số cán bộ, công chức toàn xã. Nổi bật là trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 6/11 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, 3/5 đồng chí chủ chốt là cán bộ nữ đang giữ các vị trí lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể xã.

Trong những nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp qua các nhiệm kỳ ở Tuyên Quang đều đạt và vượt chỉ tiêu quy định của Trung ương. Điều đó được thể hiện qua kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh chiếm trên 27%, cấp ủy huyện và tương đương chiếm trên 20%, cấp ủy xã chiếm trên 25%. Đại biểu Quốc hội chiếm 50%, đại biểu HĐND tỉnh và huyện đều chiếm trên 35%, đại biểu HĐND xã chiếm trên 30%... Có được kết quả này là nhờ địa phương đã làm tốt công tác quy hoạch nguồn, đào tạo cán bộ nữ trên địa bàn.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 64% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ nữ. Trong đó, đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh chiếm trên 22%...Ở mỗi cấp, mỗi ngành, đội ngũ cán bộ nữ đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội, đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ nữ, nhất là công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ có triển vọng, tạo điều kiện để cán bộ nữ được học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.