Năm 2017 Yên sơn có 86,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 74,4% thôn bản đạt Khu dân cư văn hóa

Thứ sáu, ngày 19-01-2018, 23:25
Năm 2017, Huyện Yên Sơn có 38.657 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 86,4% số hộ. Toàn huyện có 352 thôn bản đạt thôn bản văn hoá, đạt 74,4% số thôn bản. Các thôn bản trong huyện đều thực hiên nghiêm túc việc bình xét và chấm điểm gia đình văn hoá.

Nhân dân thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận múa sạp nhân ngày hội Đại đoàn kết.

Để đạt kết quả trên ngày từ đầu năm 2017, UNBD huyện Yên Sơn đã giao chỉ tiêu gia đình văn hoá và thôn bản văn hoá cho các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, để giao chỉ tiêu cho từng thôn. Hiện nay các thôn bản đều đã tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017; đồng thời triển khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018, tổ chức biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Theo đó các thôn bản đều tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, tổ chức cho các thôn bản và các hộ gia đình đăng ký xây dựng thôn bản văn hoá, gia đình văn hoá năm 2018. Bên cạnh đó các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặng Huyền

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.