Năm 2017 Yên sơn có 86,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 74,4% thôn bản đạt Khu dân cư văn hóa

Thứ sáu, ngày 19-01-2018, 23:25
Năm 2017, Huyện Yên Sơn có 38.657 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 86,4% số hộ. Toàn huyện có 352 thôn bản đạt thôn bản văn hoá, đạt 74,4% số thôn bản. Các thôn bản trong huyện đều thực hiên nghiêm túc việc bình xét và chấm điểm gia đình văn hoá.

Nhân dân thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận múa sạp nhân ngày hội Đại đoàn kết.

Để đạt kết quả trên ngày từ đầu năm 2017, UNBD huyện Yên Sơn đã giao chỉ tiêu gia đình văn hoá và thôn bản văn hoá cho các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, để giao chỉ tiêu cho từng thôn. Hiện nay các thôn bản đều đã tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017; đồng thời triển khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018, tổ chức biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Theo đó các thôn bản đều tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, tổ chức cho các thôn bản và các hộ gia đình đăng ký xây dựng thôn bản văn hoá, gia đình văn hoá năm 2018. Bên cạnh đó các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặng Huyền

Bí thư đoàn xã Thái Bình

Bí thư Đoàn xã Thái Bình, Trương Ngọc Đức không chỉ là một Bí thư đoàn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn là người “rất khéo” làm công tác dân vận để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Để có được điều này, anh đã không quản nắng mưa, sớm tối, nhiệt tình trong công tác dân vận. Mọi công việc ở trên địa bàn xã anh đều có mặt chung sức góp sức để các phong trào trên địa bàn ngày càng phát triển.

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.

Khơi dậy sức dân

Những năm qua huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.